2001'den Bu Yana...

Baþlama Tarihi: 06 Mart 2001

ÖNEMLÝ OLAN DOÐRU ÇIKIÞTI...

Mükemmel Deðiliz...

Olmak Ýçin ÇALIÞIYORUZ...

Farklý Bakýþ Açýsý...

2012....

AQ TECNIC ISO QUALITY CERTIFICATE

Gururluyuz...

Düþünür Geliþtiririz

Tüm Ýþlerimiz Bizim Bebeklerimizdir...

Sorumlu olduðumuz markalarýn deðerini; Bütünleþik pazarlama iletiþimi yöntemlerini kullanarak, kalýplar ve önyargýlarý deðiþtiren en yaratýcý fikir ve stratejilerle, uzun ve kýsa vadede en üst seviyeye çýkarmak baþlýca hedefimizdir. Bu hedef doðrultusunda, elindeki ekipleri hedefe uygun hale getirerek deðil, marka hedeflerine uygun ekip oluþturarak çalýþýr. FenixTürk bünyesinde bulunan çekirdek kadro dýþýnda oluþturulan yaratýcý ekipler, hedefi onikiden vuracak yaratýcý stratejileri geliþtirir ve uygularýz.